Privacyverklaring

Algemeen
In deze privacyverklaring informeert Woonzorgboerderij De Goede Zorg u over de wijze waarop De Goede Zorg persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn (als De Goede Zorg persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe De Goede Zorg omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van De Goede Zorg; zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en leveranciers van goederen en diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De Goede Zorg
De Goede Zorg hecht waarde aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Goede Zorg is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Leeswijzer privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen waarvan de hoofdlijnen zijn beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt De Goede Zorg en wat wordt er mee gedaan?
De Goede Zorg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. De Goede Zorg verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
• Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, emailadres,
telefoonnummer)
• Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
• Specifieke gegevens die te maken hebben met zorginhoud (
rapportage etc.)
De Goede Zorg verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart De Goede Zorg uw persoonsgegevens?
De Goede Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat De Goede Zorg om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?
Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor gebruik binnen De Goede Zorg of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
De Goede Zorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die De Goede Zorg verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door De Goede Zorg kunt u contact opnemen met ons via info@de-goede-zorg.nl. Graag helpen wij u verder.

Wijzigingen privacybeleid
De Goede Zorg streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal terug te vinden zijn op de website